Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Üniversite Matematik Dökümanları

Buders Eğitim kadrosu üniversite matematik dersleri konusunda uzman Boğaziçi Üniversitesi mezunu matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Özel dersini verdiğimiz üniversite matematik dersleri Calculus-I, Calculus-II, Calculus-III (Calculus dersleri bazı üniversitelerde 2, bazılarında ise 3 ders olarak işlenmektedir.), Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık ve İstatistiktir. Bu dersler hemen hemen bütün üniversitelerde sayısal bölümlerin almak zorunda oldukları ortak derslerdir. Bunlar dışında da Üniversitelerin sözel ve eşit ağırlık bölümleri öğrencilerinin almakta oldukları matematik dersleri için de özel ders vermekteyiz. Üniversite özel derslerini ister dersi aldığınız dönem boyunca düzenli biçimde alabilir ister sadece vize ve final dönemleri öncesinde alabilirsiniz. Üniversite özel derslerini ister tek kişi olarak alabilir, isterseniz 2, 3 veya daha fazla kişiden oluşturacağınız gruplar ile daha az maliyetli biçimde alabilirsiniz. Üniversite matematik sınav arşivi konu anlatımları ve alıştırma sorularından oluşmaktadır. Bu çerçevede Üniversite matematik dersi dökümanlarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.MATH 101 - MAT 1 – CALCULUS 1

Topics
 • Review: Functions. Intuitive approach to limits.
 • Computing limits. Rigorous definition of limit. Trigonometric functions, continuity. Rate of change, tangent lines.
 • Techniques of differentiation. Derivatives of trigonometric functions. Chain rule.
 • Related rates. Local linear approximation. Implicit differentiation. Increase, decrease, concavity.
 • Relative extrema. Graphing curves.
 • Absolute extrema. Applied problems. Rolle's theorem. Mean Value theorem.
 • Indefinite integral, anti derivative. Area and definite integral as the limit of a sum.
 • Fundamental theorem of calculus. Substitution. Area between two curves.
 • Volumes. Arc length. Surfaces of revolution. Average value.
 • Transcendental functions: logarithm, exponential, inverse trigonometric functions. L'hopital's rule.
 • Integration by parts. Trigonometric integrals and substitutions.
 • Partial fractions.
 • Improper integrals. Sequences. Infinite series.
 • Convergence tests. Alternating series.
 • Taylor polynomials. Taylor and power series. Convergence of power series.
 • Konular
 • Hatırlama: Fonksiyonlar. Limitlere yaklaşım.
 • Limit hesaplaması. Limit tanımı. Trigonometrik fonksiyonlar, süreklilik. Değişim oranı, teğet doğrular.
 • Farklılaşma Teknikleri. Trigonometrik fonksiyonların türevleri. Zincir kuralı.
 • İlgili oranlar. Yerel doğrusal yaklaşım. Örtük türev alma. , Azaltmak, konkavlık artırın.
 • Bağıl ekstremumlar. Eğrileri Çizme.
 • Mutlak ekstremumlar. Uygulamalı Sorular. Rolle teoremi. Ortalama Değer teoremi.
 • Belirsiz integral, anti türevi. Alan ve toplamın limiti olarak integral.
 • Analizin temel teoremi. Oyuncu değişikliği. Iki eğri arasındaki alan.
 • Hacimler. Yay uzunluğu. Dönen alanların yüzeyi. Ortalama değer.
 • Transandantal fonksiyonlar: logaritma, üstel, ters trigonometrik fonksiyonlar. L'Hospital kuralı.
 • Kısmi integrasyon. Trigonometrik integraller ve değiştirmeler.
 • Kısmi kesirler.
 • Genelleştirilmiş integraller. Diziler. Sonsuz seriler.
 • Yakınsaklık testleri. Serisi Alternatif.
 • Taylor polinomları. Taylor ve kuvvet serileri. Kuvvet serilerinin yakınsaklık.

 • Boğaziçi Üniversitesi Sınav Arşivleri - Exam Archives
  First Midterm (1999-2006)
  Second Midterm (1999-2006)
  Final (1999-2006)

  İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Örnekleri ve Çalışma Soruları
  Çalışma Soruları-1
  Çalışma Soruları-2
  Çalışma Soruları-3
  Çalışma Soruları-4
  Çalışma Soruları-5
  Arasınav ve Çözümleri
  Final Sınavı ve Çözümleri

  Bahçeşehir Üniversitesi Sınav Örnekleri ve Çözümleri
  1. Ara Sınav ve Çözümleri (2010)
  1. Ara Sınav ve Çözümleri (2011)
  1. Ara Sınav ve Çözümleri (2012)

  Yardımcı Calculus Dökümanları
  Applications of Derivative
  Optimization Problems and Solutions
  İntegral Soruları ve Cevapları
  Çözümlü İntegral Soruları
  Integration by Substitution (Değişken değiştirme metodu ile integral çözümü)
  Limits and Continuity (Limit ve Süreklilik Konu Anlatımı)
  Limit Soruları
  Limit Soru ve Çözümleri
  Mean Value Theorem
  Mean Value Theorem Examples
  Volumes by Cylindrical Shells
  Shell Method
  Diziler ve Seriler Konu Anlatımı
  Convergence and Divergence Test Methods for Series
  Convergent and Divergent Series

  MATH 102 - MAT 2 – CALCULUS 2

  Topics
 • Three-Dimensional Space; Vectors
 • Vectors (Dot product; Projections , Cross product )
 • Parametric equations of lines
 • Planes in 3-space
 • Vector-Valued Functions
  • Calculus of Vector-Valued Functions
  • Change of Parameter; Arc length
  • Unit Tangent,Normal, and Binormal Vectors
  • Curvature
 • Partial Derivatives
  • Functions of Two or More Variables
  • Limits and Continuity, Partial Derivatives
  • Differentiability, Differentials, and Local Linearity, The Chain Rule
  • Directional Derivatives and Gradients
  • Tangent Planes and Normal Vectors, Maxima and Minima of Functions of Two Variables
  • Lagrange Multipliers
 • Multiple Integrals
  • Double Integrals ( Nonrectangular Regions, Polar Coordinates)
  • Parametric Surfaces; Surface Area
  • Cylindrical and Spherical Coordinates
  • Triple Integrals ( Cylindrical and Spherical Coordinates
  • Change of Varibales in Multiple Integrals; Jacobians
  • Rectangular Coordinates in 3-Space; Spheres; Cylindrical Surfaces
  • Quadratic Surfaces
 • Topics in Vector Calculus
  • Vector Fields, Line Integrals
  • Independence of Path; Conservative Vector Fields
  • Green’s Theorem
 • Konular Üç Boyutlu Uzayda Vektörler
 • Vektörler (Dot çarpım; Projeksiyonlar, Çapraz çarpım)
 • Çizgilerin Parametrik denklemleri
 • 3B-uzayda Düzlemler
 • Vektör-Değerli Fonksiyonlar
  • Vektör-Değerli Fonksiyonlar Hesabı
  • Parametre Değişim; Yay uzunluğu
  • Birim Teğet, Normal ve Binormal Vektörler
  • Eğrilik
 • Kısmi Türevler
  • İki veya Daha Fazla Değişkenli Fonksiyonlar
  • Limit ve Süreklilik, Kısmi Türevler
  • Diferansiyellenebilme, Diferansiyeller ve Yerel Doğrusallık, Zincir Kuralı
  • Doğrultu Türevleri ve Degradeler
  • Teğet Düzlemler ve Normal Vektörler, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum
  • Lagrange Çarpanları
 • Katlı İntegraller
  • Çift İntegraller (Dikdörtgen olmayan bölgeler, Kutupsal Koordinatlar)
  • Parametrik yüzeyler; Yüzey Alanı
  • Silindirik ve Küresel Koordinatlar
  • Üç Katlı İntegraller (Silindirik ve Küresel Koordinatlar
  • Çoklu İntegrallerde Varibales Değişim; Jakobiyen
  • Küreler;; Dikdörtgen 3-Uzayda Koordinatlar Silindirik Yüzeyler
  • Kuadratik Yüzeyler
 • Vektör Matematik Konular
  • Vektör Alanları, Eğrisel İntegraller
  • Yolun Bağımsızlığı; Muhafazakar Vektör Alanları
  • Green Teoremi

 • Sınav Arşivleri - Exam Archives
  First Midterm (1999-2006)
  Second Midterm (1999-2006)
  Final (1999-2006)

  İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Örnekleri ve Çalışma Soruları
  Çalışma Soruları-1
  Çalışma Soruları-2
  Çalışma Soruları-3
  Çalışma Soruları-4
  Çalışma Soruları-5
  Çalışma Soruları-6
  Arasınav ve Çözümleri
  Final Sınavı ve Çözümleri

  Bilgi Üniversitesi Math 170 Çalışma Soruları
  Math 170 Worksheet-1
  Math 170 Worksheet-2
  Math 170 Worksheet-3
  Math 170 Worksheet-4
  Math 170 Worksheet-5
  Math 170 Worksheet-6

  Yardımcı Calculus Dökümanları
  Diziler ve Seiler Konu Anlatımı
  Polar Coordinates and Cardioid Sketching
  Three Dimensional Space
  Partial Derivatives
  Applications of Partial Derivatives
  Multiple Integrals
  Line Integrals
  Surface Integrals

  MATH 201 - LİNEER CEBİR

  Topics
 • Matrices and Systems of Linear Equations
  • (Linear equation systems, line-line form, matrix algebra, elementary matrices)
 • Determinants
  • He (the determinant of a matrix, determinant properties, Cramerkuralı)
 • Vector Spaces it (the definition of a vector space, subspaces, linear independence, basis and dimension, change of basis, the row and column space)
 • Linear Transformations
  • (definition and examples of linear transformation, matrix representation of a linear transformation)
 • Eigenvalues and Eigenvectors
  • (Eigenvalues and eigenvectors, diagonalization)
 • Orthogonality
  • (scalar multiplication, orthogonal subspaces, inner product spaces, orthonormal sets, Gram-Schmidt orthogonalization method)
 • Konular
 • Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri
  • (Lineer denklem sistemleri, satır basamak form, matris cebri, elemanter matrisler)
 • Determinantlar
  • (Bir matrisin determinantı, determinant özellikleri, Cramerkuralı)
 • Vektör Uzayları
  • (Vektör uzayı tanımı, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, taban değişimi, satır ve sütun uzayı)
 • Lineer Dönüşümler
  • (Lineer dönüşüm tanımı ve örnekler, bir lineer dönüşümün matris temsili)
 • Özdeğerler ve Özvektörler
  • (Özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme)
 • Ortogonallik
  • (Skaler çarpım, ortogonal alt uzaylar, iç çarpım uzayları,ortonormal kümeler, Gram-Schmidt ortogonalleştirmeyöntemi)

 • Sınav Arşivleri - Exam Archives & Kitap
  First Midterm (1999-2006)
  Second Midterm (1999-2006)
  Final (1999-2006)

  İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Örnekleri ve Çalışma Soruları
  Çalışma Soruları-1
  Çalışma Soruları-2
  Çalışma Soruları-3
  Çalışma Soruları-4
  Çalışma Soruları-5
  Çalışma Soruları-6
  Arasınav ve Çözümleri
  Final Sınavı ve Çözümleri

  Yardımcı Lineer Cebir Dökümanları
  Lineer Cebir Yardımcı Kitabı (Türkçe)
  Linear Equations and Matrices
  System of Linear Equations and Matrices
  System of Linear Equations
  Determinants of Matrices
  Determinants
  Cramer Rule
  Vector Spaces
  Vector Spaces and Subspaces
  Linear Transformation
  Eigen Value, Eigen Vector and Diagonalization-1
  Eigen Value, Eigen Vector and Diagonalization-2
  Elementary Matrices-1
  Elementary Matrices-2
  Orthogonal and Orthonormal Basis
  Gram Schmidt Process
  Unitary and Hermitian Matrices

  MATH 202 - DİFERANSİYEL DENKLEMLER

  Topics
 • Step functions. DE with discontinuous forcing. The convolution integral.
 • Homogeneous linear systems with constant coefficients.
 • Ch1: Introduction. Basics. Direction fields. Classification of DE.
 • Ch2: First Order DE. Linear eqns.Separable eqns. Exact eqns. and integrating factors. The existence and uniqueness theorem.
 • Ch3: Second Order Linear Equations. Homogeneous constant-coefficient eqns.
 • Fundamental solutions. The Wronskian. Complex roots of characteristic eqn.
 • Repeated roots. Reduction of order. Nonhomogeneous eqns. Method of undetermined coefficients.
 • Variation of parameters.
 • Ch4: Higher Order Linear Equations. General theory. Homogeneous constant-coefficient eqns. The method of undetermined coefficients and variation of parameters revisited.
 • Ch5: Series Solutions of Second Order Linear Equations. Ordinary points. Series solutions about an ordinary point. Regular singular points. Euler's eqn. Series solutions about a regular singular point. Bessel's eqn.
 • Ch6: The Laplace Transform. Definitions. Solns of initial value problems.
 • Ch7: Systems of First Order Linear DE. Introduction. Basic theory. Complex eigenvalues. Fundamental matrices. Repeated eigenvalues. Nonhomogeneous linear systems.
 • Ch10: Partial Differential Equations and Fourier Series. Two point boundary value problems. Fourier series.
 • The convergence theorem. Separation of variables.
 • Konular
 • Adım fonksiyonları. Diferansiyel Denklemlerde(DE) zorlama süreksiz ile.Evrişim integrali. Sabit katsayılı
 • Homojen lineer sistemler.
 • Ch1: Giriş. Temelleri. Yön alanları. DE sınıflandırılması.
 • Ch2: Birinci Dereceden DE. Doğrusal denklemler, Bölünebilir Denklemler. Tam Denklemler. faktörler ve entegre. Varlık ve teklik teoremi.
 • Ch3: İkinci Mertebeden Lineer Denklemler. Homojen sabit katsayılı Denklemler.
 • Temel çözümler. Wronskian. Karakteristik eqn Kompleks kökler.
 • Tekrarlanan kökleri. Sipariş azaltılması. Homojen Denklemler. Belirlenemeyen katsayılar yöntemi.
 • Parametrelerin değişimi.
 • Ch4: Yüksek Mertebeden Lineer Denklemler. Genel teorisi. Homojen sabit katsayılı Denklemler. Parametrelerinin belirsiz katsayılar ve varyasyon yöntemi.
 • CH5: İkinci Mertebeden Lineer Denklemlerin Seri Çözümleri. Sıradan noktalar. Sıradan bir noktaya seri çözümleri. Düzenli tekil nokta. Euler eqn. Bir düzgün tekil nokta etrafında seri çözümleri. Bessel eqn.
 • CH6: Laplace Dönüşümü. Tanımlar. Başlangıç değer problemlerinin Çözümü.
 • CH7: Birinci Mertebeden Lineer DE Sistemleri. Giriş. Temel kuramı. Kompleks özdeğerler. Temel matrisler. Özdeğerler Tekrarlanan. Homojen olmayan lineer sistemler.
 • CH10: Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Fourier Serileri. İki nokta sınır değer problemleri. Fourier serileri.
 • yakınsaklık teoremi. Değişkenlerin ayrılması.

 • Sınav Arşivleri - Exam Archives
  First Midterm (1999-2006)
  Second Midterm (1999-2006)
  Final (1999-2006)

  İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Örnekleri ve Çalışma Soruları
  Çalışma Soruları-1
  Çalışma Soruları-2
  Çalışma Soruları-3
  Çalışma Soruları-4
  Çalışma Soruları-5
  Arasınav ve Çözümleri
  Final Sınavı ve Çözümleri

  Yardımcı Diferansiyel Denklemler Dökümanları
  Classification of Differential Equations
  Separable First Order Differential Equations
  Change of Variables Method
  Integrating Factor Method
  Exact Differential Equations
  Integrating Factor for Exact Differential Equations
  Bernoulli Differential Equations
  Riccati Differential Equations
  Second Order Constant Coefficient Differential Equations
  Undetermined Coefficient Method for Differential Equations
  Variation of Parameter Method for Second Order Differentials Equations
  Series Solutions for Differential Equations
  Series Solution Method for Regular Singular Points
  Laplace Transform Method for Differential Equations
  Laplace Transform Table
  Differential Equations Book-1
  Differential Equations Book-2

  STATISTICS - İSTATİSTİK

  Topics
 • PART I: EXPLORING DATA
  • Exploring Data: Variables and Distributions
  • Chapter 1. Picturing Distributions with Graphs
  • Chapter 2. Describing Distributions with Numbers
  • Chapter 3. Normal Distributions
  • Chapter 4. Scatterplots and Correlation
  • Chapter 5. Regression
  • Chapter 6. Two-Way Tables
 • PART II: FROM EXPLORATION TO INFERENCE
  • Producing data
  • Chapter 7. Producing Data: Sampling
  • Chapter 8. Producing Data: Experiments
  • Chapter 9. Introducing Probability
  • Chapter 10. Sampling Distributions Introducing Inference
  • Chapter 13. Confidence Intervals: The Basics
  • Chapter 14. Tests of Significance: The Basics
  • Chapter 15. Inference in Practice
 • PART III: INFERENCE ABOUT VARIABLES (OPTIONAL)
  • Quantitative Response Variable
  • Chapter 16. Inference About Population Mean
  • Categorical Response Variable
  • Chapter 18. Inference About Population Proportion
 • Konular
 • BÖLÜM I: VERİLERİ İNCELEME
  • Keşfetmek Veri: Değişkenler ve Dağılımları
  • Bölüm 1. Grafikler ile resmeden Dağılımları
  • Bölüm 2. Rakamlarla Dağılımları nitelendiren
  • Bölüm 3. Normal Dağılımlar
  • Bölüm 4. Saçılım ve Korelasyon
  • Bölüm 5. gerileme
  • Bölüm 6. İki Yönlü Tablolar
 • BÖLÜM II: KEŞİF DAN (çıkarsama üreten verileri)
  • Bölüm 7. Üreten Veri: Örnekleme
  • Bölüm 8. Deneyler: Veri Üreten
  • Bölüm 9. Olasılık Tanıtımı
  • Bölüm 10. Örnekleme Dağılımları Çıkarım Tanıtımı
  • Bölüm 13. Güven Aralıkları: Temelleri
  • Bölüm 14. Anlamlılık Testleri: Temelleri
  • Bölüm 15. Uygulama Çıkarım
 • BÖLÜM III: HAKKINDA KESTİRİM DEĞİŞKENLER (OPSİYONEL)
  • Kantitatif Tepki Değişken
  • Bölüm 16. Nüfus Hakkında Çıkarım Mean
  • Kategorik Tepki Değişken
  • Bölüm 18. Nüfus Oranı Hakkında Çıkarım

 • İstatistik Çalışma Dökümanları
  Random Sampling and Descriptive Statistics
  Sampling Distributions and Point Estimation of Parameters
  Statistical Intervals for a Single Sample
  Test of Hypotheses for a Single Sample
  Statistical İnference for Two Samples
  Simple Linear Regression and Correlation
  İstatistik Tabloları
  z Tablosu Kullanımı ve Örnekler
  İstatistik Kitabı-1

  PROBABILITY - OLASILIK

  Topics
 • 1. Random Experiments, Sample Spaces, Events, Probability Spaces And Axioms Of Probability
 • 2. Counting Techniques
 • 3. Conditional Probability And Independence
 • 4. Random Variables, Their Distributions And Some Characteristics Of Distributions
 • 5. Functions Of Random Variables
 • 6. Some Discrete And Continuous Distributions
 • 7. Joint Probability Distributions
 • 8. Marginal Distributions
 • 9. Conditional Distributions
 • 10. Expectation And Properties Of Expectation
 • 11. Conditional Expectation
 • 12. Moments And Moment Generating Functions
 • 13. Covariance And Correlation
 • 14. Limit Theorems
 • Konular
 • 1. Rastgele Deneyler, Örnek Uzayı, Olaylar, Olasılık Uzayları Ve Olasılık Aksiyomları
 • 2. Sayma Teknikleri
 • 3. Koşullu Olasılık ve Bağımsızlık
 • 4. Rasgele Değişkenler, Onların Dağılımları Ve Dağılımları Bazı Özellikleri
 • 5. Rastgele Değişkenler Fonksiyonlar
 • 6. Bazı Kesikli ve Sürekli Dağılımlar
 • 7. Ortak Olasılık Dağılımları
 • 8. Marjinal Dağılımlar
 • 9. Koşullu Dağılımlar
 • 10. Beklenti Ve Beklenti Of Özellikleri
 • 11. Koşullu Beklenti
 • 12. Moment Ve Moment Üreten Fonksiyonlar
 • 13. Kovaryans Ve Korelasyon
 • 14. Limit Teoremleri

 • Özyeğin Üniversitesi Olasılık Ders Dökümanları
  1. Ara Sınav ve Çözümleri
  2. Ara Sınav ve Çözümleri
  Olasılık Ders İçi Çalışma Soruları-1
  Olasılık Ders İçi Çalışma Soruları-2
  Olasılık Ders İçi Çalışma Soruları-3
  Olasılık Ders İçi Çalışma Soruları-4

  Yardımcı Olasılık Dökümanları
  Random variables of Probability Distributions
  Expected Value and Variance
  Exponential Distrubiton Examples
  Introduction to Probability (Lecture Notes)
  Introduction to Probability
  Beklenen Değer
  Expected Value for Conditional Probability
  Olasılık Soruları ve Çözümleri
  Probability Exercise Questions and Solutions-1
  Probability Exercise Questions and Solutions-2
  Probability Exercise Questions and Solutions-3
  Probability Exercise Questions and Solutions-4
  Probability Problem Set and Answers
  Örneklem Dağılımları ve Merkezi Limit Teoremi
  Merkezi Limit Teoremleri

  AYRIK (DISCRETE) MATEMATİK


  Ayrık (Discrete) Matematik Ders Dökümanları

  SAYISAL ANALİZ (NUMERICAL METHODS)


  Sayısal Analiz (Numerical Methods) Ders Dökümanları

  SONLU MATEMATİK (FINITE MATHEMATIC)


  Sonlu Matematik (Finite Mathematic) Ders Dökümanları

      ÜNİVERSİTE MATEMATİK DERS VİDEOLARI